ปีการศึกษา 2561

ลำดับชื่อเรื่องผู้แต่ง
1ความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการ คุณค่าตราสินค้า
ต่อความจงรักภักดีเชิงทัศนคติและเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาก าไรในเขตกรุงเทพมหานคร
อมรรัตน์ แย้มรส
2อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าอาหารคลีน
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วรันพร นางาม
3ภาวะผู้นากับความผูกพันองค์กรของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา บริษัท Aพิชญา โรจนมงคล
4การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ และการตลาดผ่านสังคมออนไลน์
ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook LIVE) ของกลุ่มผู้บริโภค Generations X, Y, Z
มัสลิน ใจคุณ
5ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมเพื่อ การเกษียณอายุผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กรณีศึกษา: พนักงานบริษัท ซัสโก้ จากัดพรพิมล จรุงวิศาลกุล
6บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครบุญมี ยอมพันธ์
7สมรรถนะที่จำเป็นของผู้จัดกำรสำขำที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ กรณีศึกษำร้ำนสะดวกซื้อในเขตบำงรัก กรุงเทพมหำนครกู้เกียรติ งำมวิทย์โรจน์
8ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนรายย่อยภายในประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธัญญรัตน์ แสงสุริยาโรจน์
9ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้ากับพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องสาอางเกาหลีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ศิริกุล สัมฤทธิ์นันท์
10ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์
และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
กรรณิการ์ คงทอง
11การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอรัศมี ศรีลาวงศ์
12การรับรู้ความเสี่ยงและแรงจูงใจของผู้บริโภคต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางอินเทอร์เน็ตไพลิน อภิธรรมกิตติ
13ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดกลาง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาลัดดาวรรณ ทองน้อย
14ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมการเงิน บนโทรศัพท์มือถือจันทิมา ฉิมช้าง
15พฤติกรรมและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว ทางทะเลภาคตะวันออกชิดชนก ศรีเมือง