ปีการศึกษา 2562

ลำดับชื่อวิทยานิพนธ์ผู้แต่ง
1ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออม ภาคครัวเรือนของประเทศไทยเมทาวี มีเกล็ด
2แรงจูงใจและภาวะผู้นำที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในองค์กรยุค 4.0 กรณีศึกษา บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
นิตยา พรมจันทร์
3พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อโยเกิร์ตแช่แข็ง
กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
ศิริลักษณ์ คำพึง
4